(Source: miki-inko, via johnbristow)

@1 hour ago with 54025 notes

(Source: jjjjjjjjjjohn, via spaceafrika)

@1 day ago with 19871 notes

(Source: valkania, via shakethelust)

@1 week ago with 4302 notes
niceshirtdear:

When I.. Was BOrn….Devil saiD… “Ohh… ShiT..!!.. CompeTiTion..” 

niceshirtdear:

When I.. Was BOrn….Devil saiD… “Ohh… ShiT..!!.. CompeTiTion..” 

(via dinuguan)

@1 week ago with 21140 notes

(Source: assumeness, via dinuguan)

@1 month ago with 89303 notes

(Source: tubesock)

@1 month ago with 2 notes
horrifick:

cat scan 

horrifick:

cat scan 

(Source: bearmod, via homeworkmyass)

@4 months ago with 22020 notes

(via lubeland)

@1 day ago with 10226 notes

(Source: ryobo230r, via i-m-a-ge)

@1 week ago with 5326 notes

(Source: lonerwitch, via shakethelust)

@1 week ago with 2326 notes

(Source: taobao-media, via dinuguan)

@1 week ago with 2517 notes

(Source: larrydipity, via dogblog2k14)

@1 month ago with 15612 notes
@2 months ago with 1585 notes